KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMA KANUNU
Dudullu OSB Kampüs Kreş ve Gündüz Bakımevi, olarak kişisel verilerinizin güvenliğini göz önünde bulundurarak, Kurum olarak hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Kurum ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin öncelikle Anayasa sonrasında ise 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK Kanunu)’na uygun şekilde işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem göstermekteyiz.
Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Dudullu OSB Kampüs Kreş ve Gündüz Bakımevi olarak; Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede, farklı kanallar ve hukuki gerekçeler çerçevesinde temin edilmekte, kaydetme, saklama gibi süreçler çerçevesinde işlenmekte, mevzuatın izin verdiği ve zorunlu tuttuğu durumlarda 3. kişilere devredilmekte, söz konusu verilerin güvenliği ve yetkisiz kişilerin erişiminin engellenmesi konusunda her türlü idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.
 
1) İşlenecek Veriler
Sizinle ve okulumuzdan eğitim hizmeti alacak çocuğunuzla ilgili olarak ad, soyadı, adres, telefon numarası, e-posta, medeni ve aile durumuna ilişkin bilgiler, uyruk, velayete ilişkin kararlar, çocuğunuzun ders notları, meslek ve eğitim durumu bilgileriniz, çalıştığınız yer, nüfus bilgileriniz, öğrencinin kardeşlerine ilişkin bilgiler gibi bilgiler (Birlikte “kişisel veri”) ile sizinle imzalanan sözleşme kapsamında sunulacak hizmetlerin daha iyi verilebilmesi için gerekli olabilecek diğer bilgileri toplamaktayız. Ayrıca çocuğunuzla ilgili sizin tarafınızdan paylaşılacak sağlık bilgileri, aşı bilgileri ve kan gurubu okulumuz hemşiresi tarafından gerekli müdahalenin yapılabilmesi ya da acil müdahale gerektiği takdirde yetkili sağlık personeli ve yetkili makamlarla paylaşılabilmesi için toplanmaktadır.
Okulumuzun Dudullu OSB Çalışanlarına sağladığı indirimlerden yararlanmak için işyerinde çalıştığınıza dair maaş bordrosu dahi talep edeceğimiz tüm işyeri ile ilgili dokümanlar 4562 sayılı OSB Kanunun ve bağlı yönetmeliklerinin belirlediği teftiş kurumlarınla paylaşılabilecektir.
2) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz sözlü, yazılı ya da elektronik ortamlarda Dudullu OSB Kampüs Kreş ve Gündüz Bakımevi’n ait basılı materyallerimiz, okulumuzun telefonları, internet sitelerimiz, internet uygulamaları ve mobil uygulamalar yolu ile toplanmaktadır.
Kişisel verileriniz, yukarıdaki kanallar vasıtası ile Kurumumuzca sunduğumuz eğitim ve diğer hizmetler ile ticari faaliyetlerimizin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Kurumumuzun sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu kapsamda Veli olarak sizlerin ve çocuklarımızın kişisel verileri;
 • Kanunen alınmasının zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması ya da ifası ile doğrudan doğruya ilişkili olması,
 • Hukuken tabi olduğumuz yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Bir hakkın tesisi, söz konusu hakkın kullanılması ya da korunması açısından zorunlu olması,
 • Kişisel verilerinize ilişkin hak ve özgürlüklerinizi zedelemeyecek şekilde Dudullu OSB Kampüs Kreş ve Gündüz Bakımevi lehine hukuken tanınan meşru bir menfaatin varlığı,
şartları ve amaçları kapsamında bu metnin 3’üncü maddesinde belirtilen gerekçeler ile işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
3) Kişisel Verilerin İşleme Amaçları
Veli olarak sizlerin ve çocuklarımızın kişisel verileri, Dudullu OSB Kampüs Kreş ve Gündüz Bakımevi tarafından verilen eğitim ve diğer hizmetler ile Okulumuz tarafından yapılabilecek farklı ticari faaliyetler ve sözleşmelerle ilgili hizmet verebilmek, akdettiğiniz ve/veya akdedeceğimiz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi, planlama, istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmaları, güvenliğin sağlanması, Okulumuzun ve Okulumuz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlanabilmeniz için ilgili mevzuata uygun bir şekilde otomatik ya da otomatik olmayan yollarla işlenecektir.
4) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Okulumuz tarafından toplanan kişisel verileriniz tabi olduğumuz yasal düzenlemelerde yer alan usul ve esaslara uygun bir şekilde, Kurumumuz tarafından verilen hizmetler ve yapılan sözleşmeler çerçevesinde Çalışma Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sanayi ve Bilim Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı, SGK, Yargı Mercileri ve diğer yetkili kamu kurumlarına verdiğimiz hizmetlerin devamını sağlamak veya devamı niteliğindeki hizmetlerin verilebilmesi amacı ile hukuk, mali ya da diğer danışmanlarımıza, denetçilere, Kişisel verilerinizi sadece Kurumumuz ile imzaladığınız sözleşme kapsamındaki hizmetlerin sunulması ile ilgili olan kişi ve taraflarla paylaşmaktayız.
5) Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması
Öğrencinize ve size ilişkin kişisel verileriniz ve öğrenci transkriptleri yurtdışında akredite olduğumuz kurum ve kuruluşlara, öğrencilerin yurt dışında bulunan diğer eğitim kurumlarına kabulü, eğitim hizmetimizin kaliteli bir şekilde sunulması, öğrencilerimizin yurtdışına yapacağı seyahatler ve katılacağı organizasyonlara yönelik hazırlıklar ve yukarıda sayılan diğer amaçlarla aktarılabilecektir. Yurtdışına yapılacak veri aktarımında temel prensip verilerin aktarım yapıldığı ülkede de kişisel verilerin korunmasına ilişkin yeterli mevzuatın olmasıdır. Bununla birlikte veri aktarımı yaptığımız ülkelerde bu yönde yeterli bir korumanın bulunmaması halinde, ilgili ülkede veri aktarımının gerçekleştirildiği veri sorumlusu tarafından kişisel verilere ilişkin yeterli korumanın sağlanacağı ve verilerin aktarım amacı dışında kullanılmayacağı yazılı olarak taahhüt edilir ve gerekli olan Kişisel Verileri Koruma Kurulu nezdindeki izin prosedürü tamamlanır.
6) Veri İşleme Süresi 
Kişisel verileriniz tabi olunan yasal düzenlemelerde belirli bir sürenin öngörülmesi durumunda söz konusu süre ya da bu metinde belirtilen amaçları gerçekleştirmek için gerekli olan süre boyunca kişisel verileriniz işlenebilecektir. Söz konusu yasal sürelerin ya da kişisel verilerinizin toplanma amaçların sona ermesi durumunda ise hukuken meşru bir sebep ve süre bulunmaması halinde bu veriler re’sen Kurumumuz tarafından silinecek, imha edilecek veya anonim hale getirilecektir. Kişisel verilerinizin silinmesi, imha edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin başvuru hakkınız, aşağıda yer verildiği üzere, saklıdır.
7) Verilerin Güvenliği İçin Alınan Tedbirler
Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini engellemek ve yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini önlemek amacıyla şifreleme, fiziki güvenlik önlemleri, yetki hiyerarşisinin kurgulanması gibi gerekli güvenlik önlemleri tanımlanmış ve bu verilere erişimi olan personelin kanuna aykırı olarak başkasına açıklamaması ve işleme alanı dışında kullanmaması amacıyla gizlilik sözleşmesi imzalanması gibi gerekli idari ve teknik tedbirler alınmıştır.
8) Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız
Kişisel veri sahipleri olarak her zaman;
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
hakkına sahipsiniz.
Yukarıda yer verilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Kurumumuza iletmeniz durumunda Kurumumuz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.
Kişisel veri sahipleri, yukarıda yer verilen haklarına ilişkin taleplerini; kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle birlikte formda belirtilen yöntemlerle “KVKK Veri Sahibi Formu’nu” doldurup imzalayarak Kurumumuza iletebileceklerdir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına, noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.